හැඳින්වීම

මම , ලියන්න කැමති කෙනෙක්.එදිනෙදා ජීවිතේ වෙන දේවල් , තවත් දේවල් එක්ක පටලල ලියන්න මම හරිම කැමති. d0baf39c5d0327b058a08f786008e279

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s