හැඳින්වීම

මම , ලියන්න කැමති කෙනෙක්.එදිනෙදා ජීවිතේ වෙන දේවල් , තවත් දේවල් එක්ක පටලල ලියන්න මම හරිම කැමති. d0baf39c5d0327b058a08f786008e279

Advertisements